• čeština
 • Deutsch
 • ελληνικά
 • English
 • Español
 • Français
 • hrvatski jezik
 • magyar
 • Italiano
 • lietuvių kalba
 • Nederlands
 • Polskie
 • Português (Portugal)
 • Pусский
 • Slovenčina
 • Svenska
 • Türkçe
 • Estónsko(EUR €)
 • Nemecko(EUR €)
 • Fínsko(EUR €)
 • Belgicko(EUR €)
 • Portugalsko(EUR €)
 • Bulharsko(BGN лв)
 • Dánsko(DKK kr)
 • Litva(EUR €)
 • Luxembursko(EUR €)
 • Chorvátsko(HRK Kn)
 • Lotyšsko(EUR €)
 • Grécko(EUR €)
 • Taliansko(EUR €)
 • Francúzsko(EUR €)
 • Maďarsko(HUF Ft)
 • Španielsko(EUR €)
 • Švédsko(SEK kr)
 • Rakúsko(EUR €)
 • Slovinsko(EUR €)
 • Česká republika(CZK Kč)
 • Slovensko(EUR €)
 • Írsko(EUR €)
 • Poľsko(PLN zł)
 • Rumunsko(RON L)
 • Holandsko(EUR €)

COMMON.CLOSE

/

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky Yesgenerator-shop
Platí od 18.04.2022
1.
1.1. platia obchodné podmienky („Obchodné podmienky“) („Kupujúci“ alebo „Predávajúci“ alebo „Kupujúci“) alebo „Spotrebiteľ“, spoločne „Kupujúci“), ktorí používajú Webovú stránku Predávajúceho www.yesgenerator.com/shop ( „e-shop“), objednávať tovar z e-shopu, príp
(ďalej len „Tovar“), vrátane uzatvorenia zmluvy na Tovar z e-shopu
nákup Tovaru (ďalej len „Zmluva“).
1.2 Zmluva sa považuje za uzavretú medzi Zmluvnými stranami.
1.2.
1.3 Zmluvnými dokumentmi sú Obchodné podmienky; a Poriadok. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi nimi,
má prednosť príkaz.
1.4. Pre záležitosti, na ktoré sa nevzťahujú Podmienky
zmluvné strany sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a ustanoveniami zákona. Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho sú zverejnené na: www.yesgenerator.com


2.
2.1 Kupujúci môže nakupovať z e-shopu Tovar, ktorý je
2.2.1.
Ak kupujúci zruší „Nákupný košík“, môže po potvrdení nákupu zmeniť obsah košíka, nákupný košík bude vyprázdnený.
2.3. Po pridaní Tovaru do nákupného košíka môže Kupujúci.
2.2.2. Objednávka bude potvrdená potvrdzujúcou stránkou, kupujúci zadá svoje meno a priezvisko.
Na stránke potvrdenia objednávky kupujúci zadá svoje meno a priezvisko, krajinu, ulicu a číslo krajiny, PSČ, údaje o meste/predmestí, telefónne a telefónne a e-mailové údaje. Kupujúci môže, ak si to želá, údaje o spoločnosti.
2.4. Po potvrdení objednávky si kupujúci vyberie požadovaný spôsob dopravy a platby. Pre Tovar v e-shope
Platba za tovar prebieha prostredníctvom bánk uvedených v e-shope.
Platba sa uskutočňuje prostredníctvom bankových odkazov uvedených na webovej stránke. Po zaplatení platby za Tovar musíte opustiť stránku online bankovníctva kliknutím na odkaz „Späť k obchodníkovi“.
2.5. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť objednaný tovar. objednaný tovar nedodať, ak je v e-shope chybne zobrazená cena alebo vlastnosti tovaru kvôli systémovej chybe.
2.6. Výber, cena a dostupnosť Tovaru sa môžu z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane nasledujúcich môže podliehať množstevnému limitu na Kupujúceho.


3.
3.1 Predávajúci dodáva Tovar Kupujúcemu prostredníctvom e-shopu.
Spôsob doručenia si zvolí kupujúci.
3.2 Za dodanie Tovaru zaplatí Kupujúci.
V prípade použitia balíkomatu alebo kuriérskej služby hradí platbu Kupujúci.
bol Tovar doručený Kupujúcemu. Dopravcovi Tovaru (poskytovateľovi kuriérskej služby) v prípade Spotrebiteľa prevzatím Spotrebiteľa Spotrebiteľom.
3.3 V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru,
3.3.3 Ak Kupujúci neprevezme Tovar, Predávajúci je oprávnený Tovar uskladniť na náklady Kupujúceho.
V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru, mešká s prevzatím tovaru viac ako 30 kalendárnych dní.
predávajúci má právo Zmluvu výnimočne vypovedať; a požadovať od Kupujúceho uhradiť všetky náklady a výdavky vzniknuté pri plnení Zmluvy, náklady vynaložené Predávajúcim na plnenie zmluvy a ukončenie zmluvy (napr. v prípade, že doba presahuje náklady na skladovanie), ak je to možné do účtovať Kupujúcemu za Tovar sumu, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená.


4. VLASTNÍCTVO A VLASTNÍCTVO TOVARU
4.1. Držanie Tovaru a nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia Tovaru.
nebezpečenstvo straty alebo poškodenia alebo straty Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu alebo v prípade omeškania s prevzatím tovaru Kupujúcim okamihom omeškanie kupujúceho s prevzatím dodávky.
4.2 Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kupujúcim kupujúcemu v čase, keď kupujúci splnil všetky platby uvedené v kúpnej zmluve.


5. POPLATKY A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť na základe objednávky. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu poplatok ("Poplatok") v súlade so Zmluvou. Poplatok zahŕňa cenu Tovaru; a Poplatky za doručenie.
5.2 Úhrada Objednávky Kupujúcim sa považuje za úhradu Poplatku za vykonanú, keď je Kupujúcemu doručená suma Poplatku.
Bankový účet predávajúceho.
5.3. V prípade omeškania s úhradou Poplatku sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,07 % z omeškanej platby zo sumy omeškanej platby denne až do úplného zaplatenia omeškania. plne.


6. ZHODA TOVARU SO ZMLUVOU,
OPRAVA CHYB
6.1 Kupujúci je povinný Tovar bezodkladne prevziať, skontrolovať Tovar a závadu Ak je k dispozícii, je Predávajúci písomne upozornený v reprodukovateľnom formáte.
Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, najneskôr však do dvoch (2) mesiacov od Zistenia nedostatku tovaru.
2.2.2. po zistení vady Tovaru.
6.2.
podniknúť primerané kroky na ochranu Tovaru; a chrániť Tovar, a to aj tým, že Tovar s vadou nebude používať, ak sa tým ďalej zhorší stav Tovaru.
6.3. Pre vybavenie reklamácie musí mať spotrebiteľ doklad o kúpe tovaru, ktorým preukáže nákup tovaru v internetovom obchode predávajúceho.
6.4.
Ak má Kupujúci vadu Tovaru a Predávajúci Kupujúceho na vadu včas upozorní, môže Kupujúci.
požiadať Predávajúceho o opravu Tovaru; alebo výmenu, ak je to možné a nie
Ak je možná oprava alebo výmena Tovaru, uplatnenie iných prostriedkov nápravy neúmerné náklady s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam prípadu, vrátane hodnoty, ktorú by Tovar mal.
mal by v prípade neexistencie vady závažnosť vady a možnosť Kupujúceho využiť inú nápravu bez značných nepríjemností.
6.5. Ak má byť vada Tovaru odstránená opravou alebo výmenou Tovaru, Kupujúci je povinný.
Tovar Predávajúcemu.
6.6 Predávajúci znáša náklady na opravu alebo výmenu Tovaru náklady na opravu alebo výmenu Tovaru, vrátane prepravy a
náklady na dopravu a materiál.

7. NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI, PLATNOSTI A
UKONČENIE
7.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom uzavretia a zostáva v platnosti, kým si zmluvné strany nesplnia svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. Zmluva Uzatvorením Zmluvy zmluvné strany vyhlásia zmluvy uzavreté pred uzavretím Zmluvy.
7.2 V prípade výnimočnej výpovede zmluvy zo strany kupujúceho sa dňom ukončenia zmluvy mení nasledovnéNa základe Zmluvy sa zánik Zmluvy stanú splatnými finančnými záväzkami Zmluvy voči Predávajúcemu.
7.3 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od doručenia Tovaru Spotrebiteľovi.
7.4.
Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku do 14 dní, ak má byť objednávka vybavená pre osobnú potrebu kupujúceho alebo s ohľadom na podmienky navrhnuté kupujúcim v súlade s Podmienky zákazníka.
7.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy znáša náklady Spotrebiteľ.

8.
8.1.
8.1 Predávajúci bude spracúvať osobné údaje poskytnuté kupujúcim v nákupnom košíku ako správca údajov. V súlade s pravidlami ochrany osobných údajov sú osobné údaje spracovávané predávajúcim na účely predaja.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Zmluva (napr. plnenie objednávky Tovaru), právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie Zmluvy (napr. plnenie zákonného plnenia právnej povinnosti (napr. platba za Tovar), oprávnený záujem (napr. analýza vzorcov spotreby a nákupného správania, profilovanie) a súhlas (napr. zasielanie ponúk ponúk).
8.2 Ak Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa na základe súhlasu, Spotrebiteľ má právo uplatniť svoj Spotrebiteľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
8.3.
Zmluvné strany dodržiavajú požiadavky platných právnych predpisov.


9.
9.1 Predávajúci má právo jednostranne meniť obchodné podmienky Zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia novej verzie obchodných podmienok predávajúcim
14 dní odo dňa zmeny alebo zmeny obchodných podmienok je zverejnená v kalendárnych dňoch.


10.
10.1 Oznámenia týkajúce sa Zmluvy budú zasielané telefonicky, telefonicky, e-mailom alebo poštou na kontakty uvedené v Zmluve. Nárok na porušenie zmluvy sa uplatňuje písomne.
10.2 Písomné oznámenie zaslané poštou sa považuje za doručené druhej zmluvnej strane.
Strana sa považuje za prijatú druhou stranou, ak odoslanie uplynie 3 (tri) kalendárne dni po odoslaní.