• čeština
 • Deutsch
 • ελληνικά
 • English
 • Español
 • Français
 • hrvatski jezik
 • magyar
 • Italiano
 • lietuvių kalba
 • Nederlands
 • Polskie
 • Português (Portugal)
 • Pусский
 • Slovenčina
 • Svenska
 • Türkçe
 • Estonia(EUR €)
 • Niemcy(EUR €)
 • Finlandia(EUR €)
 • Belgia(EUR €)
 • Portugalia(EUR €)
 • Bułgaria(BGN лв)
 • Dania(DKK kr)
 • Litwa(EUR €)
 • Luksemburg(EUR €)
 • Chorwacja(HRK Kn)
 • Łotwa(EUR €)
 • Grecja(EUR €)
 • Włochy(EUR €)
 • Francja(EUR €)
 • Węgry(HUF Ft)
 • Hiszpania(EUR €)
 • Szwecja(SEK kr)
 • Austria(EUR €)
 • Słowenia(EUR €)
 • Czechy(CZK Kč)
 • Słowacja(EUR €)
 • Irlandia(EUR €)
 • Polska(PLN zł)
 • Rumunia(RON L)
 • Holandia(EUR €)
 • EUR
 • лв BGN
 • CZK
 • kr DKK
 • Kn HRK
 • Ft HUF
 • PLN
 • L RON
 • kr SEK

Nie znaleziono tej waluty

COMMON.CLOSE

WARUNKI

Regulamin sklepu Yesgenerator
Obowiązuje od 18.04.2022
1.
1.1. zastosowanie mają regulaminy („Regulamin”) („Kupujący” lub „Sprzedający” lub „Kupujący”) lub „Konsument”, łącznie „Kupujący”), którzy korzystają ze strony internetowej Sprzedawcy www.yesgenerator.com/shop ( „e-sklep”), zamawiać towary w e-sklepie lub
(„Towary”), w tym zawarcia umowy na Towary z eSklepu
zakupu Towaru („Umowa”).
1.2 Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Stronami.
1.2.
1.3 Dokumenty Umowy to Warunki; i Zakon. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między nimi, tj
Zakon ma pierwszeństwo.
1.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem
dla stron zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe Sprzedawcy oraz przepisy prawa. Ogólne Warunki Handlowe Sprzedawcy są opublikowane na stronie: www.yesgenerator.com


2.
2.1 Kupujący może zakupić w e-sklepie Towary, które są
2.2.1.
W przypadku rezygnacji przez Kupującego z „Koszyka”, Kupujący może zmienić zawartość koszyka zakupu po potwierdzeniu, koszyk zostanie opróżniony.
2.3. Po dodaniu Towaru do koszyka Kupujący może.
2.2.2. Zamówienie zostanie potwierdzone stroną potwierdzającą, Kupujący wpisuje swoje imię i nazwisko.
Na stronie potwierdzenia zamówienia Kupujący podaje swoje imię i nazwisko, kraj, ulicę i numer kraju, kod pocztowy, dane miejscowości, dane telefonu i telefonu oraz adres e-mail. Kupujący może, jeśli sobie tego życzy, podać dane firmy.
2.4. Po potwierdzeniu zamówienia Kupujący wybiera żądaną formę dostawy i płatności. Dla Towarów w e-sklepie
Płatność za towar dokonywana jest za pośrednictwem banków wskazanych w e-sklepie.
Płatność jest dokonywana za pośrednictwem linków bankowych wskazanych na stronie internetowej. Po dokonaniu płatności za Towar należy opuścić stronę bankowości internetowej, klikając łącze „Powrót do sprzedawcy”.
2.5. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży oraz odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu zamówionego Towaru.niedoręczenia zamówionego Towaru, jeżeli cena lub charakterystyka Towaru jest błędnie wyświetlana w sklepie internetowym z powodu błędu systemu.
2.6. Wybór, cena i dostępność Towarów mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, w tym poniższe mogą podlegać ograniczeniom ilościowym przypadającym na Kupującego.


3.
3.1 Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu za pośrednictwem sklepu internetowego.
Kupujący wybiera sposób dostawy.
3.2 Kupujący zapłaci za dostawę Towaru.
W przypadku skorzystania z usługi paczkomatowej lub kurierskiej, płatności dokonuje Kupujący.
Towar został dostarczony Kupującemu. Przewoźnikowi Towaru (firmie kurierskiej) w przypadku Konsumenta za pokwitowaniem przez Konsumenta.
3.3 W przypadku, gdy Kupujący zwleka z odbiorem Towaru,
3.3.3 Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru, Sprzedający ma prawo przechować Towar na koszt Kupującego.
W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze Towaru opóźnienie w odbiorze Towaru przekracza 30 dni kalendarzowych.
Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w wyjątkowych przypadkach; oraz żądania od Kupującego zapłaty wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z wykonaniem Umowy kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wykonaniem umowy i rozwiązaniem umowy (np. w przypadku okresu dłuższego niż koszty magazynowania), o ile to możliwe poprzez obciążenia Kupującego za Towar kwotą podlegającą zwrotowi Kupującemu.


4. POSIADANIE I WŁASNOŚĆ TOWARÓW
4.1. posiadanie Towaru i niebezpieczeństwo uszkodzenia lub zniszczenia Towaru.
niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z dniem wydania Towaru Kupującemu lub w przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Kupującego z chwilą zwłoka Kupującego w przyjęciu dostawy.
4.2 Własność Towarów przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia przez Kupującego towaru Kupującemu w momencie, gdy Kupujący dokonał wszystkich płatności określonych w Umowie kupna-sprzedaży.


5. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1 Kupujący zobowiązuje się do zapłaty na podstawie złożonego zamówienia. Kupujący zapłaci Sprzedającemu opłatę („Opłata”) zgodnie z Umową. Opłata obejmuje cenę Towaru; i opłaty za dostawę.
5.2 Za zapłatę Zamówienia przez Kupującego uważa się zapłatę Opłaty z chwilą otrzymania przez Kupującego kwoty Opłaty.
Konto bankowe Sprzedawcy.
5.3. W przypadku zwłoki w zapłacie Opłaty Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy odsetek za zwłokę w wysokości 0,07 % kwoty zaległej zapłaty kwoty zaległej zapłaty za każdy dzień do dnia pełnego uregulowania zaległości w pełni.


6. ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ,
USUWANIE WAD
6.1 Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru Towaru, sprawdzenia Towaru i wady, o ile to możliwe, Sprzedający jest powiadamiany pisemnie w powtarzalnym formacie.
Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch (2) miesięcy od Stwierdzenia braku towaru.
2.2.2. z chwilą stwierdzenia wady Towaru.
6.2.
podjąć rozsądne kroki w celu zabezpieczenia Towarów; i zabezpieczenia Towaru, w tym poprzez nieużywanie Towaru z wadą, jeżeli powoduje to dalsze pogorszenie stanu Towaru.
6.3. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument musi posiadać dokumenty potwierdzające zakup Towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy.
6.4.
Jeżeli Kupujący ma wadę Towaru, a Sprzedający zawiadomił Kupującego w odpowiednim czasie o wadzie, Kupujący może.
wezwać Sprzedawcę do naprawy Towaru; lub wymiana, jeśli jest to możliwe, a nie
Jeżeli możliwa jest naprawa lub wymiana Towaru, wykonanie innych środków zaradczych niewspółmiernych kosztów, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, w tym wartości, jaką Towar miałby
miałby w przypadku braku wady, wagę wady oraz możliwość skorzystania przez Kupującego z innego środka zaradczego bez znacznych niedogodności.
6.5. Jeżeli wada Towaru ma zostać usunięta poprzez naprawę lub wymianę Towaru, Kupujący zobowiązuje się do tego.
Towar do Sprzedawcy.
6.6 Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany Towaru koszty naprawy lub wymiany Towaru, w tym koszty przewozu i
koszty transportu i materiałów.

7. WEJŚCIE W ŻYCIE, WAŻNOŚĆ I
ZAKOŃCZENIE
7.1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i pozostaje w mocy do czasu wykonania przez Strony swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Umowa poprzez zawarcie Umowy, Strony zobowiązują się do zawarcia Umowy w uzgodnieniach dokonanych przed zawarciem Umowy.
7.2 W przypadku wyjątkowego rozwiązania Umowy przez Kupującego, w dniu rozwiązaniazawarcia Umowy rozwiązanie Umowy staje się wymagalnym zobowiązaniem finansowym Umowy wobec Sprzedawcy.
7.3 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.
Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
7.4.
Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy za pomocą środka porozumiewania się na odległość w terminie 14 dni jeżeli Zamówienie ma być zrealizowane dla zaspokojenia osobistych potrzeb Kupującego lub w świetle warunków zaproponowanych przez Kupującego zgodnie z Warunki klienta.
7,5. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi koszty.

8.
8.1.
8.1 Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane przez Kupującego w koszyku jako administrator danych. Zgodnie z zasadami ochrony danych, dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji sprzedaży.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Umowa (np. realizacja zamówienia na Towary), podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie Umowy (np. wypełnienie prawnego obowiązku prawnego (np. zapłata za Towar), prawnie uzasadniony interes (np. analiza wzorców konsumpcji i zachowań zakupowych, profilowanie) oraz zgoda (np. przesyłanie ofert).
8.2 W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta w celu uzyskania zgody, Konsument ma prawo do skorzystania z przysługującego Konsumentowi prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.3.
Strony będą przestrzegać wymagań obowiązującego prawa.


9.
9.1 Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Zmiany i uzupełnienia wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez Sprzedawcę nowej wersji Regulaminu
14 dni od daty opublikowania zmiany lub modyfikacji Regulaminu w dniach kalendarzowych.


10.
10.1 Zawiadomienia dotyczące Umowy będą przekazywane telefonicznie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą na osoby kontaktowe określone w Umowie. Reklamację z tytułu naruszenia Umowy należy zgłosić na piśmie.
10.2 Pisemne zawiadomienie wysłane pocztą uważa się za doręczone drugiej stronie.
Strony uważa się za otrzymane przez drugą Stronę, jeżeli od wysłania upłynie 3 (trzy) dni kalendarzowe.