• čeština
 • Deutsch
 • ελληνικά
 • English
 • Español
 • Français
 • hrvatski jezik
 • magyar
 • Italiano
 • lietuvių kalba
 • Nederlands
 • Polskie
 • Português (Portugal)
 • Pусский
 • Slovenčina
 • Svenska
 • Türkçe
 • Estland(EUR €)
 • Duitsland(EUR €)
 • Finland(EUR €)
 • België(EUR €)
 • Portugal(EUR €)
 • Bulgarije(BGN лв)
 • Denemarken(DKK kr)
 • Litouwen(EUR €)
 • Luxemburg(EUR €)
 • Kroatië(HRK Kn)
 • Letland(EUR €)
 • Griekenland(EUR €)
 • Italië(EUR €)
 • Frankrijk(EUR €)
 • Hongarije(HUF Ft)
 • Spanje(EUR €)
 • Zweden(SEK kr)
 • Oostenrijk(EUR €)
 • Slovenië(EUR €)
 • Tsjechië(CZK Kč)
 • Slowakije(EUR €)
 • Ierland(EUR €)
 • Polen(PLN zł)
 • Roemenië(RON L)
 • Nederland(EUR €)

COMMON.CLOSE

/

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Yesgenerator-shop
Geldig vanaf 18.04.2022
1.
1.1. algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden") zijn van toepassing ("Koper" of "Verkoper" of "Koper"). of "Consument", gezamenlijk de "Koper") die de website van de verkoper gebruiken www.yesgenerator.com/shop ( "e-shop"), goederen bestellen in de e-shop, of
(de "Goederen"), inclusief het aangaan van een contract voor de Goederen uit de eStore
de Goederen kopen ("Contract").
1.2 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen tussen Partijen.
1.2.
1.3 De Contractdocumenten zijn de Algemene Voorwaarden; en de Orde. In het geval van een conflict tussen hen, de
de Orde prevaleert.
1.4. Voor zaken die niet onder de Voorwaarden vallen
de partijen worden beheerst door de algemene voorwaarden van de verkoper en de wettelijke bepalingen. De algemene voorwaarden van de verkoper zijn gepubliceerd op: www.yesgenerator.com


2.
2.1 De Koper kan in de e-shop Goederen kopen die
2.2.1.
Als de Koper de "Winkelwagen" annuleert, kan de Koper de inhoud van de winkelwagen wijzigen de aankoop na bevestiging, de winkelwagen wordt geleegd.
2.3. Na het toevoegen van de Goederen aan het winkelwagentje kan de Koper.
2.2.2. De bestelling wordt bevestigd op de bevestigingspagina, de koper voert zijn/haar voor- en achternaam in.
Op de bestelbevestigingspagina vult de Koper zijn/haar voor- en achternaam, land, straat en landnummer, postcode, stad/voorstad/gemeentegegevens, telefoon- en telefoon- en e-mailgegevens in. De Koper kan, indien hij/zij dat wenst, bedrijfsgegevens opgeven.
2.4. Nadat de bestelling is bevestigd, selecteert de Koper de gewenste leverings- en betalingsmethode. Voor de Goederen in de e-shop
De betaling voor de goederen wordt uitgevoerd via de banken die in de e-shop worden vermeld.
De betaling wordt uitgevoerd via de banklinks die op de website zijn aangegeven. Na betaling voor de goederenbetaling moet u de pagina voor online bankieren verlaten door op de link "Terug naar handelaar" te klikken.
2.5. De Verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit het verkoopcontract en het verkoopcontract terug te trekken en de bestelde Goederen te retourneren. De bestelde Goederen niet te leveren als de prijs of de kenmerken van de Goederen onjuist worden weergegeven in de e-shop door een systeemfout.
2.6. De selectie, prijs en beschikbaarheid van Goederen kunnen van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, inclusief het volgende kan onderhevig zijn aan een hoeveelheidslimiet per Koper.


3.
3.1 De Verkoper levert de Goederen aan de Koper via de e-shop.
De Koper kiest de wijze van levering.
3.2 De Koper betaalt voor de levering van de Goederen.
Bij gebruik van een pakketautomaat of koeriersdienst dient de koper te betalen.
de Goederen zijn geleverd aan de Koper. Aan de vervoerder van de Goederen (koeriersdienstverlener) in het geval van de Consument, door de Consument ontvangst door de Consument.
3.3 In het geval dat de Koper de ontvangst van de Goederen vertraagt,
3.3.3 Indien de Koper de Goederen niet in ontvangst neemt, is de Verkoper gerechtigd de Goederen op kosten van de Koper op te slaan.
In het geval dat de Koper vertraging oploopt bij het in ontvangst nemen van de Goederen, de aanvaarding van de goederen langer dan 30 kalenderdagen uitstellen.
de Verkoper heeft het recht om het Contract bij wijze van uitzondering te beëindigen; en van de Koper te eisen dat hij alle kosten en uitgaven maakt die zijn gemaakt bij de uitvoering van het Contract, de kosten die de Verkoper heeft gemaakt bij het uitvoeren van het contract en het beëindigen van het contract (bijv. de Koper voor de Goederen het aan de Koper te retourneren bedrag in rekening brengen.


4. BEZIT EN EIGENDOM VAN DE GOEDEREN
4.1. Bezit van de Goederen en het risico van beschadiging of vernietiging van de Goederen.
het risico van verlies of beschadiging of verlies van de Goederen gaat over van de Verkoper op de Koper vanaf de datum van levering van de Goederen aan de Koper of in geval van vertraging in de acceptatie van de goederen door de Koper op het moment van de vertraging van de koper bij het in ontvangst nemen.
4.2 Het eigendom van de goederen gaat over van de verkoper op de koper vanaf het moment dat de koper de goederen aan de koper heeft geleverd op het moment dat de koper alle in het koopcontract vermelde betalingen heeft voldaan.


5. KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
5.1 De Koper verbindt zich ertoe te betalen op basis van de bestelling. De Koper betaalt de Verkoper een vergoeding ("Vergoeding") in overeenstemming met het Contract. De Vergoeding omvat de prijs van de Goederen; en bezorgkosten.
5.2 Betaling van de bestelling door de koper wordt beschouwd als betaling van de vergoeding en wordt geacht te zijn gedaan wanneer het bedrag van de vergoeding door de koper is ontvangen.
Bankrekening van de verkoper.
5.3. In geval van laattijdige betaling van de Vergoeding verbindt de Koper zich ertoe om aan de Verkoper een vertragingsrente te betalen van 0,07 % van het bedrag van de achterstallige betaling van het bedrag van de uitgestelde betaling per dag totdat de achterstallige betaling volledig is voldaan volledig.


6. CONFORMITEIT VAN DE GOEDEREN MET HET CONTRACT,
HERSTELLEN VAN DEFECTEN
6.1 De Koper is verplicht de Goederen in ontvangst te nemen, de Goederen onmiddellijk te inspecteren en het defect te inspecteren. Indien beschikbaar, wordt de Verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld in een reproduceerbaar formaat.
De klacht moet onmiddellijk worden ingediend, maar niet later dan twee (2) maanden na het ontdekken van een tekort aan goederen.
2.2.2. na ontdekking van het gebrek in de Goederen.
6.2.
redelijke maatregelen nemen om de Goederen te behouden; en de Goederen te beschermen, onder meer door de Goederen met het defect niet te gebruiken als dit de staat van de Goederen verder verslechtert.
6.3. Om de claim op te lossen, moet de consument het aankoopbewijs hebben om de aankoop van de goederen in de online winkel van de verkoper te bewijzen.
6.4.
Als de Koper een gebrek aan de Goederen heeft en de Verkoper de Koper tijdig op de hoogte heeft gesteld van het gebrek, mag de Koper dit doen.
om de Verkoper te verzoeken de Goederen te repareren; of vervanging als dit wel en niet mogelijk is
Als het mogelijk is om de Goederen te herstellen of te vervangen, kost het gebruik van andere rechtsmiddelen onevenredige kosten, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, met inbegrip van de waarde die de Goederen zouden hebben
zou hebben gehad bij afwezigheid van het defect, het belang van het defect en de mogelijkheid voor de koper om een ander rechtsmiddel te gebruiken zonder noemenswaardig ongemak.
6.5. Indien het defect in de Goederen moet worden verholpen door reparatie of vervanging van de Goederen, zal de Koper dit doen.
Goederen aan de verkoper.
6.6 De Verkoper draagt de kosten van het repareren of vervangen van de Goederen, de kosten van het repareren of vervangen van de Goederen, inclusief vervoer en
kosten van transport en materialen.

7. INWERKINGTREDING, GELDIGHEID EN
BEËINDIGING
7.1. Het Contract treedt in werking op de datum van sluiting en blijft van kracht totdat de Partijen hun verplichtingen uit hoofde van het Contract hebben nagekomen. Bij het sluiten van het Contract verklaren Partijen de voor het sluiten van het Contract gemaakte afspraken over het Contract.
7.2 In het geval dat het Contract uitzonderlijk door de Koper wordt beëindigd, verandert het volgende op de datum van beëindigingOvereenkomstig het Contract wordt de beëindiging van het Contract de opeisbare financiële verplichtingen van het Contract jegens de Verkoper.
7.3 De Consument heeft het recht om binnen 14 dagen na de datum van herroeping de Overeenkomst te herroepen.
De Koper kan de Overeenkomst binnen 14 dagen na levering van de Goederen aan de Consument herroepen.
7.4.
De consument heeft niet het recht om de overeenkomst door middel van communicatie op afstand binnen 14 dagen te herroepen als de bestelling moet worden uitgevoerd voor de persoonlijke behoeften van de koper of in het licht van de door de koper voorgestelde voorwaarden in overeenstemming met de Voorwaarden van de klant.
7.5. Bij herroeping van de Overeenkomst draagt de Consument de kosten van.

8.
8.1.
8.1 De verkoper verwerkt de persoonsgegevens die door de koper in het winkelwagentje zijn verstrekt als verwerkingsverantwoordelijke. In overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming worden de persoonsgegevens door de verkoper verwerkt met het oog op de verkoop.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het Contract (bijv. uitvoering van een bestelling van Goederen), de rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens is de uitvoering van het Contract (bijv. vervulling van een wettelijke uitvoering van een wettelijke verplichting (bijv. betaling voor de Goederen) legitiem belang (bijv. analyse van consumptiepatronen en koopgedrag, profilering) en toestemming (bijv. aanbiedingen verzenden van aanbiedingen).
8.2 Wanneer de verkoper de persoonsgegevens van de consument verwerkt om toestemming te geven, heeft de consument het recht om zijn of haar toestemming uit te oefenen. De consument heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken.
8.3.
De partijen houden zich aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving.


9.
9.1 Verkoper heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen en aanvullingen worden van kracht wanneer de nieuwe versie van de Voorwaarden door Verkoper wordt gepubliceerd.
14 dagen na de datum van de wijziging of wijziging van de Algemene Voorwaarden is gepubliceerd op de kalenderdagen.


10.
10.1 Kennisgevingen met betrekking tot het Contract worden telefonisch, per telefoon, e-mail of post gedaan aan de in het Contract vermelde contactpersonen. Vorderingen wegens schending van de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden ingediend.
10.2 Een per post verzonden schriftelijke mededeling wordt geacht aan de andere partij te zijn gedaan.
Partij wordt geacht te zijn ontvangen door de andere Partij indien de terbeschikkingstelling 3 (drie) kalenderdagen na terbeschikkingstelling is verstreken.