• čeština
 • Deutsch
 • ελληνικά
 • English
 • Español
 • Français
 • hrvatski jezik
 • magyar
 • Italiano
 • lietuvių kalba
 • Nederlands
 • Polskie
 • Português (Portugal)
 • Pусский
 • Slovenčina
 • Svenska
 • Türkçe
 • Estonsko(EUR €)
 • Německo(EUR €)
 • Finsko(EUR €)
 • Belgie(EUR €)
 • Portugalsko(EUR €)
 • Bulharsko(BGN лв)
 • Dánsko(DKK kr)
 • Litva(EUR €)
 • Lucembursko(EUR €)
 • Chorvatsko(HRK Kn)
 • Lotyšsko(EUR €)
 • Řecko(EUR €)
 • Itálie(EUR €)
 • Francie(EUR €)
 • Maďarsko(HUF Ft)
 • Španělsko(EUR €)
 • Švédsko(SEK kr)
 • Rakousko(EUR €)
 • Slovinsko(EUR €)
 • Česká republika(CZK Kč)
 • Slovensko(EUR €)
 • Irsko(EUR €)
 • Polsko(PLN zł)
 • Rumunsko(RON L)
 • Holandsko(EUR €)

COMMON.CLOSE

/

PODMÍNKY

Obchodní podmínky Yesgenerator-shop
Platí od 18.04.2022
1.
1.1. platí obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) („Kupující“ nebo „Prodávající“ nebo „Kupující“) nebo „Spotřebitel“, společně „Kupující“), kteří používají webové stránky Prodávajícího www.yesgenerator.com/shop ( „e-shop“), objednat zboží z e-shopu, popř
(dále jen „zboží“), včetně uzavření smlouvy na zboží z e-shopu
zakoupení Zboží ("Smlouva").
1.2 Smlouva se považuje za uzavřenou mezi Stranami.
1.2.
1.3 Smluvní dokumenty jsou Obchodní podmínky; a Řád. V případě jakéhokoli konfliktu mezi nimi
má přednost řád.
1.4. Pro záležitosti, na které se nevztahují Podmínky
strany se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a ustanoveními zákona. Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou zveřejněny na: www.yesgenerator.com


2.
2.1 Kupující může nakupovat z e-shopu Zboží, které je
2.2.1.
Pokud kupující zruší „Nákupní košík“, může po potvrzení nákupu změnit obsah košíku, nákupní košík bude vyprázdněn.
2.3. Po přidání Zboží do nákupního košíku může Kupující.
2.2.2. Objednávka bude potvrzena potvrzovací stránkou, kupující zadá své jméno a příjmení.
Na stránce s potvrzením objednávky kupující zadá své jméno a příjmení, zemi, ulici a číslo země, PSČ, údaje o městě/předměstí, telefon, telefon a e-mail. Kupující může, pokud si to přeje, firemní údaje.
2.4. Po potvrzení objednávky si kupující vybere požadovaný způsob dopravy a platby. Na Zboží v e-shopu
Platba za zboží probíhá prostřednictvím bank uvedených v e-shopu.
Platba se provádí prostřednictvím bankovních odkazů uvedených na webových stránkách. Po zaplacení platby za zboží musíte opustit stránku online bankovnictví kliknutím na odkaz „Zpět k obchodníkovi“.
2.5. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy a odstoupit od kupní smlouvy a vrátit objednané zboží.nedodat objednané zboží, pokud je na e-shopu chybně zobrazena cena nebo vlastnosti zboží kvůli systémové chybě.
2.6. Výběr, cena a dostupnost Zboží se mohou čas od času a bez předchozího upozornění změnit, včetně následujících může podléhat množstevnímu omezení na Kupujícího.


3.
3.1 Prodávající doručuje zboží kupujícímu prostřednictvím e-shopu.
Způsob dodání si zvolí kupující.
3.2 Kupující zaplatí dodání zboží.
V případě použití balíkomatu nebo kurýrní služby hradí platbu Kupující.
bylo zboží doručeno kupujícímu. Dopravci Zboží (poskytovateli kurýrních služeb) v případě Spotřebitele převzetím Spotřebitele Spotřebitelem.
3.3 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží,
3.3.3 Nepřevezme-li Kupující Zboží, je Prodávající oprávněn Zboží uskladnit na náklady Kupujícího.
V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží prodlení s převzetím zboží o více než 30 kalendářních dnů.
prodávající má právo Smlouvu výjimečně vypovědět; a požadovat po kupujícím uhrazení všech nákladů a výdajů vzniklých při plnění smlouvy náklady vynaložené prodávajícím na plnění smlouvy a ukončení smlouvy (např. v případě, že doba přesahuje náklady na skladování), je-li to možné, účtovat Kupujícímu za Zboží částku, která má být Kupujícímu vrácena.


4. DRŽENÍ A VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ
4.1. Držba Zboží a nebezpečí poškození nebo zničení Zboží.
nebezpečí ztráty nebo poškození nebo ztráty Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího dnem dodání Zboží Kupujícímu nebo v případě prodlení s převzetím zboží Kupujícím okamžikem prodlení kupujícího s převzetím zásilky.
4.2 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu a okamžikem, kdy kupující splnil všechny platby sjednané v kupní smlouvě.


5. POPLATKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Kupující se zavazuje zaplatit na základě objednávky. Kupující uhradí Prodávajícímu poplatek ("Poplatek") v souladu se Smlouvou. Poplatek bude zahrnovat cenu Zboží; a Poplatky za doručení.
5.2 Úhrada Objednávky Kupujícím se považuje za platbu Poplatku se považuje za provedenou okamžikem, kdy Kupující obdrží částku Poplatku.
Bankovní účet prodávajícího.
5.3. V případě prodlení s úhradou Poplatku se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,07 % z částky dlužné částky z prodlení denně až do úplného zaplacení prodlení. plně.


6. SHODA ZBOŽÍ SE SMLOUVOU,
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD
6.1 Kupující je povinen převzít Zboží neprodleně prohlédnout Zboží a vadu Pokud je k dispozici, je Prodávajícímu písemně oznámeno v reprodukovatelném formátu.
Reklamace musí být uplatněna neprodleně, nejpozději do dvou (2) měsíců od Zjištění nedostatku zboží.
2.2.2. při zjištění vady Zboží.
6.2.
podniknout přiměřené kroky k uchování Zboží; a chránit Zboží, a to i tím, že Zboží s vadou nebude používat, pokud se tím dále zhorší stav Zboží.
6.3. Pro vyřešení reklamace musí mít spotřebitel u sebe doklady o nákupu, kterými prokáže nákup zboží v internetovém obchodě prodávajícího.
6.4.
Má-li Kupující vadu Zboží a Prodávající Kupujícího na vadu včas upozornil, může Kupující.
požádat Prodávajícího o opravu Zboží; nebo výměnu, pokud je to možné a není
Je-li možné zboží opravit nebo vyměnit, vynaloží uplatnění jiných opravných prostředků neúměrné náklady s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, včetně hodnoty, jakou by zboží mělo
by měl v případě neexistence vady, závažnost vady a možnost, aby se kupující dovolával jiné nápravy bez významných obtíží.
6.5. Má-li být vada Zboží odstraněna opravou nebo výměnou Zboží, je Kupující povinen.
Zboží Prodávajícímu.
6.6 Prodávající ponese náklady na opravu nebo výměnu Zboží náklady na opravu nebo výměnu Zboží, včetně přepravy a
náklady na dopravu a materiál.

7. VSTUP V PLATNOST, PLATNOST A
UKONČENÍ
7.1. Smlouva vstupuje v platnost dnem uzavření a zůstává v platnosti, dokud Strany nesplní své závazky ze Smlouvy, závazky ze Smlouvy. Smlouva uzavřením Smlouvy smluvní strany prohlašují smlouvy uzavřené před uzavřením Smlouvy.
7.2 V případě, že Smlouva je ze strany Kupujícího výjimečně vypovězena, dnem ukončení se mění následujícíNa základě Smlouvy se ukončení Smlouvy stávají splatnými finančními závazky Smlouvy vůči Prodávajícímu.
7.3 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne odstoupení.
Kupující může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od doručení Zboží Spotřebiteli.
7.4.
Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů, má-li být objednávka splněna pro osobní potřebu kupujícího nebo s ohledem na podmínky navržené kupujícím v souladu s Podmínky zákazníka.
7.5. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady.

8.
8.1.
8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje uvedené kupujícím v nákupním košíku jako správce údajů. V souladu s pravidly ochrany osobních údajů jsou osobní údaje prodávajícím zpracovávány pro účely prodeje.
Právním základem zpracování osobních údajů je Smlouva (např. plnění objednávky Zboží), právním základem zpracování Osobních údajů je plnění Smlouvy (např. plnění právního plnění právní povinnosti (např. platba za Zboží), oprávněný zájem (např. analýza vzorců spotřeby a nákupního chování, profilování) a souhlas (např. nabídky zasílání nabídek).
8.2 Pokud prodávající zpracovává osobní údaje spotřebitele na základě souhlasu, má spotřebitel právo svůj souhlas uplatnit. Spotřebitel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
8.3.
Strany dodržují požadavky platných právních předpisů.


9.
9.1 Prodávající má právo jednostranně měnit obchodní podmínky Změny a doplňky vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění nové verze obchodních podmínek prodávajícím.
14 dnů ode dne, kdy došlo ke změně nebo změně obchodních podmínek, je zveřejněna v kalendářních dnech.


10.
10.1 Oznámení týkající se Smlouvy se zasílají telefonicky, telefonicky, e-mailem nebo poštou na kontakty uvedené ve Smlouvě. Reklamace porušení Smlouvy musí být uplatněna písemně.
10.2 Písemné oznámení zaslané poštou se považuje za doručené druhé straně.
Strana se považuje za přijatou druhou smluvní stranou, pokud odeslání uplyne 3 (tři) kalendářní dny po odeslání.